En vej til arbejdsmarkedet med de boligsociale indsatser

Evaluering af Landsbyggefondens boligsociale indsatser finansieret af 2011-14-midlerne

I denne rapport har VIVE, Rambøll og Naboskaber undersøgt beskæftigelsesmæssige udfordringer, som unge og voksne beboere oplever i de udsatte boligområder. Desuden er det klarlagt, hvordan der iværksættes boligsociale aktiviteter, der har til formål at bringe beboerne tættere på arbejdsmarkedet og ind på arbejdsmarkedet. Rapporten præsenterer derudover centrale aktørers vurderinger af den boligsociale indsats’ gennemslagskraft og effektmålinger af boligsociale aktiviteter, der er i stand til at bidrage til, at unge får et fritidsjob og fastholder dette fritidsjob.

 

Konklusion/resultater:

Hovedresultatet i denne forskningsrapport er, at boligsociale indsatser kan være med til at bane vejen ind på arbejdsmarkedet. Flere unge får et fritidsjob og fastholder dette fritidsjob året efter, at de deltog i et lommepengeprojekt eller fritidsjobindsats.


Der er endvidere en tendens til, at flere kvinder med ikke-vestlig baggrund påbegynder en uddannelse, efter at de er blevet uddannet i netværksmødre-aktiviteten.

 

Centrale aktører på beskæftigelsesområdet vurderer på tværs af samtlige boligsociale indsatser finansieret af Landsbyggefondens 11-14 midler, at de boligsociale indsatser har en positiv virkning på beboernes kendskab til livet på en arbejdsplads, på deres motivation og troen på egne evner. De oplever også, at de boligsociale indsatser bidrager til at bringe nye faglige perspektiver og metoder i spil i forhold til at skabe forandringer for målgruppen. Endelig er der en oplevelse af, at de boligsociale indsatser har bidraget til et bedre tværsektorielt samarbejde, men at der er behov for en fortsat proces om afklaring af rolle-og ansvarsfordeling mellem de forskellige aktører på beskæftigelsesområdet.

 

Hent rapporten her.