Stærkt og tillidsfuldt forældrefællesskab

En gruppe fædre på Amagerbro er lykkedes med at opbygge et stærkt og tillidsfuldt fædrefællesskab, som motiverer til at deltage i aktiviteter, hvor de kan være forbilleder for børn, unge og andre fædre. Sådan konkluderer evalueringsrapporten 'Fædre i Fælleskab - evaluering af projekt Fædregruppen på Amagerbro'.

"De (børnene) kan mærke, at der er sket noget med mig, at jeg sidder mere ned og diskuterer, arbejder ikke så meget som før, bruger mere tid med dem. Nu snakker vi f.eks. om fremtidsplaner sammen."

Far i Fædregruppen

 

Projektet - Fædregruppen og dens formål

Projektets formål har været, at rekruttere og opkvalificere fædre til at gøre en positiv forskel for teenagedrenge fra lokalområdet Sundholms- og Holmbladskvartererne. Området har i mange år været præget af væsentlige boligsociale udfordringer, f.eks. i form af socialt udsatte familier, manglende naboskabs- og ejerskabsfølelse og kriminalitetstruede børn og unge, som i perioder skaber utryghed i kvarteret. Gennem deltagelse i kursusforløb er fædrene blevet klar til at opsøge og skabe konstruktiv dialog og relationer til grupper af teenagedrenge i en socialt udsat position. Projektet blev gennemført i 2015-2017.

 

Projektets baggrund

Der har de senere år været stigende interesse for at arbejde med fædre i boligsocialt arbejde. Mænd udgår ca. 75 % af socialt udsatte i Danmark, og i uddannelses- og kriminalitetsstatistikker er det særligt unge mænd og drenge i udsatte boligområder, som klarer sig dårligt. En måde at bryde den negative sociale arv er at klæde forældrene på til at støtte deres børn og forstå det samfund, de lever i. Samtidig kan mentor- og relationsarbejde spille en væsentlig rolle for unges muligheder.

 

Evaluring af fædregruppens indsats

Analysevirksomheden SocialRespons har fulgt Fædregruppen siden begyndelsen af 2016 for at evaluere indsatsen og løbende spille viden tilbage til projektet, hvilket de præsenterer i en samlet rapport. Du kan læse hele rapporten her.

 

Rapporten konkluderer, at fædrene i Fædregruppen i løbet af projektperioden har fået væsentligt styrkede forudsætninger for at fungere som rollemodeller i lokalområdet. De har opbygget et stærkt og tillidsfuldt fællesskab, som motiverer fædrene til at deltage, og som muliggør, at de kan være forbilleder for børn, unge og fædre. De har taget stigende ejerskab til Fædregruppens formål og aktiviteter, og de har udvidet deres forståelse af farrollen og deres handlerum som far og mand på Amager. Samtidig har de gennem projektperioden støt øget antallet af udgående aktiviteter.

 

Fædre er eksperter og venner

Projektledelsens arbejde med Fædregruppen på Amager har været kendetegnet ved en bevidst indstilling til, at fædrene ikke bare er "fædre i et projekt", men at de er eksperter og venner. Fædrene ses som vigtige ressourcer i egen familie og i lokalområdet, og der lægges vægt på, at kvarteret har brug for deres viden som far.

 

Fædregruppen er blevet et stærkt og tillidsfuldt fællesskab og netværk, hvor fædrene i kraft af gruppens mangfoldighed udvider hinandens forståelser af, hvordan man kan være en god far. Det gode fællesskab har vist sig som en forudsætning for fædrenes udvikling, men for en del af særligt de nye fædre er fællesskabet stadig sårbart og afhængigt af en støttende projektledelse.

 

Der har været store udfordringer forbundet med at skabe dette fællesskab, fordi de personligheder og forskellige etniske og religiøse tilhørsforhold, som præger sammensætningen af gruppen løbende har givet anledning til konflikter. Fællesskabet er derfor et resultat af projektledelsens kompetencer, kulturforståelse og målrettede arbejde på at skabe den tillid og tryghed i gruppen, som er en forudsætning for, at fædrene i fællesskab kan udvikle sig og gøre en positiv forskel i deres familier og lokalområdet.

 

Hvad så nu?

Projektet har sin opstartende fase brugt langt tid på at opbygge fædregruppen; rekruttering, opbygge et fællesskab, samt opbygning af relationer til det omkringliggende netværk. Dette har styrket fædrene i at indtage en position som rollemodeller. Dette har samlet set lagt et fundament for, at fædregruppen nu har forudsætningerne for, at gå ud i lokalsamfundet som aktive rollemodeller.

 

Det en underliggende præmis i projektet, at skal man lykkes med formålet for Fædregruppen, skal der skabes en bevægelse, der kan leve videre, når Helhedsplanen Amagerbro ikke eksisterer længere. Både for samarbejdspartnere og fædre er det en forudsætning for at engagere sig i en sådan bevægelse, at de ved, hvad de skal deltage i, at der er en stærk vision og en tydelighed om, hvad fædrene arbejder for.

 

Samlet kalder det på en klarere konceptualisering af Fædregruppen i form af en tydelig formidling til omverdenen af, hvad Fædregruppen leverer til fædre og lokalområdet. Lykkes en konceptualisering, vil bevægelsen eller gruppen i sig selv fremstå tydeligere for omverdenen end de enkelte fædre, der pt. fremstår som meget centrale i foreningsarbejdet. Denne konceptualisering vil kunne understøtte samarbejdet indadtil i foreningen og udadtil med andre aktører samt rekrutteringen af nye fædre. Desuden ville den kunne afhjælpe misforståelser i de gensidige forventninger mellem fædrene og andre aktører, hvilket efterlyses både af fædrene selv og af samarbejdspartnerne. Fædrene skal således nu støttes i at tænke stort og visionært.

 

Billed- og illustrationsrettigheder tilhører SocialRespons og Amagerbro Helhedsplan.