Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme

Nyt nationalt center skal styrke kommunernes arbejde med at forebygge ekstremisme og radikalisering.

Partierne bag satspuljen 2017 vedtog bl.a., "... at der sættes ind over for de negative kræfter i parallelsamfund. Det gælder både den spirende radikalisering, som især ses blandt udsatte, marginaliserede unge - og det gælder den negative sociale kontrol, der fører til undertrykkelse, genopdragelsesrejser og tvangsægteskaber."

 

Læs mere om satspuljeaftalen på integrationsområdet her.

 

Dette, samt en stigende terrortrussel, har ført til, at regeringen og partierne bag satspuljen har valgt at styrke indsatsen på området ved hjælp af det nyåbnede Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme. Fremover kan kommunerne hente hjælp og viden herfra. Centeret skal bidrage til, at den kommunale forebyggelsesindsats styrkes og udvikles.

 

Centerets arbejde er en videreførsel og udvikling af den danske model for forebyggelse af ekstremisme og radikalisering, som er udviklet de sidste 10 år. Modellen er internationalt anerkendt for et godt og solidt samarbejde mellem myndigheder og udviklingen af nye metoder i forebyggelsesarbejde.

 

Centeret er ligeledes etableret for, sammen med 20-25 kommuner, at udarbejde kommunale handlingsplaner, udvikle et nyt screeningsværktøj for medarbejderne i kommuner og politi og at etablere nye indsatser, som skal forebygge rekruttering fra banderne til ekstremistiske miljøer. Tilsammen er ambitionen, at de mange nye initiativer og etableringen af centeret, skal sikre et fælles sprog på tværs af myndighederne lokalt og nationalt.

 

Læs mere om centeret her.